ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

12 กันยายน 2561
เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

05 กันยายน 2561
Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

สมัครออนไลน์ หรือ QR Code  

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง...

17 สิงหาคม 2561
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561}

การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31...

26 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31 สิงหาคม 2561

หน่วยคะแนน โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัง...

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ...

17 กรกฎาคม 2561
ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนา...

ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป...

13 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาลวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส...

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

17 พฤษภาคม 2561
เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 }

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลื...

17 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561 }

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

03 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   }

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

24 มีนาคม 2561
การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสาร1.แบบฟอร์มขอรับทุน2.Service Flow3.Memo Corrected

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
วันพยาบาลแห่งชาติ21/10/59 รพ.ยะลา
Image Download
พบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล 9/5/2560
Image Download
ประชุมวิชาการ"พลังพยาบาล60"
Image Download
ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาวะ และความปลอดภัยในการให้...
Image Download
ความเป็นมาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
.

      สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุม 14 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานของสมาคมฯ จึงได้แบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต ตามลักษณะภูมิภาค มีอุปนายกแต่ละ ศูนย์เขต ประสานงานกับสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุมจังหวัดในศูนย์เขตที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงข้อปฏิบัติว่าด้วยโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เขต เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต เช่นเดิม แต่ปรับบางจังหวัดและมีข้อปฏิบัติฯ ที่ชัดเจนขึ้น ในรับผิดขอบของศูนย์เขตที่เหมาะสมขึ้น เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการประสานงาน แต่ละศูนย์เขตมีอุปนายกศูนย์เขต ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามข้อปฏิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยประสานกับสมาคมฯ และเป็นอุปนายก โดยตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ มาจนถึงปัจจุบัน

 

    จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่นำให้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ข้อจำกัดด้านภาระงานรับผิดชอบประจำของพยาบาลที่มีมากขึ้น และจำนวนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร/ดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 มีนราคม 2544 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและดำเนินงานของศูนย์เขต และโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้าง เขตหน้าที่ และการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานและตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

   
การแบ่งเขตการบริหารเป็น 2 ศูนย์เขตดังนี้
    - ศูนย์เขตฯ11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
    - ศูนย์เขตฯ12 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล