วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับหมวกพยาบาล และประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตนักศึกษาพยาบาล        ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 พธรบหมวก ม.ทกษณ พทลง ๑๙๑๑๑๔ 0046