วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2563 ร่วมเฉลิมฉลอง 2020 ปี แห ่ งพยาบาลและผดุงครรภ ์ สากล พยาบาล: เสียงแห่งพลัง น าการพยาบาลส ู่สุขภาพดท ีั่วโลก

}