messageImage 1613380977490
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔
***********************************************
สมาคมพยาบาลฯ โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เป็นพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
จึงประกาศกำหนดสาขาพยาบาลดีเด่น จำนวนรางวัลและเกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่น

 

1.ขอความร่วมมือในการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น.pdf
2.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2564.docx
3.ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่น.pdf