ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โครงการ Life Begins with GHB เนื่องจากธนาคารฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปี
ปีที่ 2 = 2.59% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.36% (2.79%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

วัตถุประสงค์การให้กู้
- ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
- ซื้อที่ดินเปล่า NPA ของ ธอส.
- ไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคาร / ที่ดินเปล่า / ห้องชุด / ปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซม จากสถาบันการเงินอื่น
- ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร - เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ (เฉพาะไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด)1111