ประชาสัมพันธ์ สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564