เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"