run66 2

 

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เป็นประธานเปิดโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ
ร่วมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ/ เอกชน/ สถาบันการศึกษา/ สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จากทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย