ข่าวจากสมาคม.

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญอบรม เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555

เรียน สมาชิกและผู้สนใจ

      ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม  เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.I) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7353 โทรสาร 0-2516-5381

 

ไฟล์แนบ : 020813_144218.pdf

- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับพยาบาลภาคใต้

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้ มีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับพยาบาลภาคใต้ ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น ดังนี้     

- รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 มกราคม 2558 ห้องนายแพทย์จำลองบ่อเกิด ตึก 5 ชั้น 5 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 300 คน 

- รุ่นที่2 วันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน     300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพยาบาลในการบริการสุขภาพที่บ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริการสุขภาพที่บ้านในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในการให้การพยาบาลที่บ้านที่สอดคล้องกับพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมต่อระบบการดูแลต่อเนื่องที่ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้ให้เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่อง

          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการการประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญพยาบาลประจำการและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท (สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย) และคนละ 800 บาท (สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ) ทั้งนี้สามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เลขที่บัญชี 565-456014-3 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์ม เพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับวุฒิบัตรหน่วยคะแนนจากการเข้าร่วมประชุม และข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

- ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2559

ตามที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   สาขาภาคใต้ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้  ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559  และได้ผ่านการรับรองผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯ มีกำหนดจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

ไฟล์แนบ : 100716_110936.pdf