วัตถุประสงค์
   
1. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
3. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้
4. เสริมสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก
5. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
6. ช่วยเหลือในการสร้างเสริม และผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
7. เป็นผู้แทนของสมาชิก ในการติดต่อ และประสานความร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
   
วิสัยทัศน์
 

เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชึพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และเป็นองค์กรนำในระดับสากล

   
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
2. พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชอก
3. เป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระดับชาติ และนานาชาติ
4. เป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการยพาบาลและการผดุงครรภ์
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล
6. ดำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อสุขภาพของประชาชน
   
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
1. มีโครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย
2. มีนโยบาย แผนงานที่ต่อเนื่อง และมีดัชนีวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
3. มีบุคลากรสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความมั่นคงทางการเงินและมีงบประมาณที่พอเพียงสำหรับการดำเนินงาน
5. มีระบบกำกับ วิจัยติดตามประเมินผล
6. มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากสมาชิก และมีเครือข่ายทางสังคมทั้งจากภาคประชาชน องค์กรระดับชาติ และนานาชาติ