วัตถุประสงค์
   
1. วัตถุประสงค์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีดังต่อไปนี้
2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
3. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุน การศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
4. เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
5. ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
6. ช่วยเหลือในการสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่อันดีของสังคม
7. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
   
วิสัยทัศน์
 

เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชึพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และเป็นองค์กรนำในระดับสากล

   
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
2. พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชอก
3. เป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระดับชาติ และนานาชาติ
4. เป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการยพาบาลและการผดุงครรภ์
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล
6. ดำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อสุขภาพของประชาชน
   
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
1. มีโครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย
2. มีนโยบาย แผนงานที่ต่อเนื่อง และมีดัชนีวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
3. มีบุคลากรสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความมั่นคงทางการเงินและมีงบประมาณที่พอเพียงสำหรับการดำเนินงาน
5. มีระบบกำกับ วิจัยติดตามประเมินผล
6. มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากสมาชิก และมีเครือข่ายทางสังคมทั้งจากภาคประชาชน องค์กรระดับชาติ และนานาชาติ