Home

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพย...

14 มีนาคม 2560
โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ขอความร่วมมือส ารวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

14 มีนาคม 2560
ขอความร่วมมือส ารวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ขอความร่วมมือส ารวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560

การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพก...

26 มกราคม 2560
การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” (ครั้งที่ 3)

การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ(ครั้งที่ 3)  

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

02 กันยายน 2559
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2559

                 ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้ ได้กำหนดแผนงานจัดโครงการเกษียณอายุแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณ...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่...

02 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7445-1147

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลื...

02 กันยายน 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2559

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้    ได้จัดทำโครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้  ประจำปี  2559  จำนว...

ประชุมวิชาการเรื่อง“ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแป...

02 กันยายน 2559
ประชุมวิชาการเรื่อง“ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ

                     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อ...

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ21ตค2559 โรงพยาบาลยะลา
Image Download
โครงการสัญจรเยี่ยมพบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช วันที...
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download