รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ ประจำปี 2556

ลำดับ

รายชื่อ

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้รับ

หมายเหตุ

1

นางสิริวรรณ  เดียวสุรินทร์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริการการพยาบาล ระดับผู้บริหารการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ / ชุมชน จากสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล

2

รศ ดร.ศศิธร พุมดวง

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ

พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จากสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล

3

นางยูไฮดา  นิแฮ

รพ.ศรีสาคร

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดนราธิวาส

สภาการพยาบาล

4

นางวรวรรณ  วรศักดิ์ตยานันต์

โรงพยาบาลแว้ง

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดนราธิวาส

สภาการพยาบาล

5

นางสาววันทนา  คุมพสาโน

รพ.ปัตตานี

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดปัตตานี

สภาการพยาบาล

6

นางสาวรัชนี  ศรีสงค์

รพ.เบตง

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดยะลา

สภาการพยาบาล

7

นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง

รพ.เทพา

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดสงขลา

สภาการพยาบาล

8

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน

วพบ.นครศรีธรรมราช

คนดีศรีสาธารณสุขระดับกรมประจำปี 2556

สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

9

นางจินตา  เกียรติศักดิ์โสภณ

โรงพยาบาลปัตตานี

รางวัลเพชรกาสะลอง

สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

10

นายสุทัศน์  เหมทานนท์

วพบ.นครศรีธรรมราช

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

11

นางสาวสุนีย์  นำพิพัฒน์

โรงพยาบาลระแงะ

รางวัลมูลนิธิหม่อมหญิงบุญจิราธร  จุฑาธุช

มูลนิธิหม่อมหญิงบุญจิราธร  จุฑาธุช

12

นางสุพัตรา  อุปนิสากร

รพ.สงขลานครินทร์

รางวัลนวัตกรรมดีมากเรื่อง  Heparin โมเลกุลต่ำ ฉีดอย่างไรดีไม่มีจ้ำเลือด

สมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประเทศไทย

13

นางมานี  หาทรัพย์

รพ.สงขลานครินทร์

Gold Award  ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand  Research  Expo 2013

สถาบันวิจัยแห่งชาติ

14

นางอาภรณ์  พงษหา

รพ.สงขลานครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

15

นางจุฑารัตน์  เกียรติศิริโรจน์

รพ.สงขลานครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

16

นางทัศนันท์  ศิริเสถียรรุจ

รพ.สงขลานครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

17

นางสาวนิยดา  อกนิษฐ์

โรงพยาบาลกระบี่

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

18

นางกันตพร  มาลัยหอม

ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

19

นางมณี กรดแก้ว

ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

20

นางเบญจวรรณ  มนูญญา

ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน

21

ผศ.จิรพรรณ  พีรวุฒิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ

ตาราอวอร์ด

เสถียรธรรมสถาน