รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี  2555

 

กลุ่มที่ 1  พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้  ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)


1. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้บริหาร ได้แก่  นางสาวนิมัศตูรา  แว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2. พยาบาลดีเด่น  สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่  นางธมลวรรณ  แก้วกระจก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับปฐมภูมิ ระดับผู้ปฎิบัติการ ได้แก่  นางดุสิดา  มณีโรจน์ โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง
4. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นางลดา  พรหมพิทักษ์ โรงพยาบาลพัทลุง
5. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ  ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่  นางบังอร  หนูบรรจง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
6. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล  ระดับตติยภูมิ  ระดับผู้บริหาร ได้แก่  นางปาริชาติ  หนุนพระเดช โรงพยาบาลหาดใหญ่
7. พยาบาลดีเด่น  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม สาขาการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิ ได้แก่  นางจุติรัตน์  มากมิ่งจวน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
8. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  ทีมพยาบาลฝึกอบรมการปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี นางสาวพัชทิยา  ทัศนพิมล  เป็นหัวหน้าทีม
9. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับตติยภูมิ  ได้แก่  ทีมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อน  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  โดยมี นางเสาวลักษณ์  ยิ้มเยื้อน  เป็นหัวหน้าทีม

กลุ่มที่ 2    พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา  (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)
1. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นางศิริพร  จินดารัตน์ โรงพยาบาลหนองจิก
2. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นางประสารสุวรรณ  อินทรสกุล โรงพยาบาลจะนะ
3. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นางศกุนตลา  ยูโซะ โรงพยาบาลบาเจาะ
4. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  ทีมเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพกายจิต อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี นางอังคณา  วังทอง โรงพยาบาลหนองจิก  เป็นหัวหน้าทีม