รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้  ประจำปี  2553


กลุ่มที่ 1  พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้  ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)
1. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้บริหาร ได้แก่  นางอุบลรัตน์    โพธิ์พัฒนชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
2. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่  นางสาวจตุพร  ตันตะโนกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  นางชูดี  ฤทธิชู โรงพยาบาลพัทลุง
4. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ระดับตติยภูมิ ได้แก่ นางศศิธร  นิมมานเสรี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  นางไมตรี  วิเชียร โรงพยาบาลพุนพิน
6. พยาบาลดีเด่น  ด้านวิจัย/นวัตกรรม สาขาการศึกษาพยาบาล ได้แก่  นางปฐมามาศ  โชติบัณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา
7. พยาบาลดีเด่น  ด้านวิจัย/นวัตกรรม สาขาการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิ ได้แก่  นางสรัญยา  เทพสุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
8. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับตติยภูมิ ได้แก่  ทีมโครงการร่วมกันสานฝันบริหารจัดการผู้ป่วย  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี นางนภาศิริ  โชติแก้ว  เป็นหัวหน้าทีม

 

กลุ่มที่ 2    พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)
1. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้บริหาร ได้แก่  นางทิพยวรรณ  นิลทยา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ นางพรทิวา  คงคุณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ นางวราภรณ์  จินตานนท์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
4. พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ระดับตติยภูมิ ได้แก่ นางวนิดา  ไวกิตติพงษ์ โรงพยาบาลยะลา
5. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ นางประจวบลาภ  แก้วพิมพ์ โรงพยาบาลปัตตานี