รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี  2554


กลุ่มที่ 1  พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้  ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)
1. พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้บริหาร ได้แก่  นางจิราพร  วัฒนศรีสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2. พยาบาลดีเด่น  สาขาการศึกษาพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่  นางพนิดา  รัตนพรหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ ระดับผู้ปฎิบัติการ ได้แก่  นางปาจรีย์  หนูอินทร์ โรงพยาบาลพัทลุง
4. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับตติยภูมิ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นางสาวประสบสุข  อินทรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5. พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาล  ระดับตติยภูมิ  ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่  นางสาวอุรา  แสงเงิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6. พยาบาลดีเด่น  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม สาขาศึกษาพยาบาล ได้แก่  นางอติญาณ์  ศรเกษตริน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี
7. พยาบาลดีเด่น  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ได้แก่  นางสาวสอาดะ  พันธุสะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว
8. พยาบาลดีเด่น  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม สาขาการบริการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  นางสาวอุมาพร  อินทวงศ์ โรงพยาบาลพังงา
9. พยาบาลดีเด่น  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม สาขาการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิ ได้แก่  นางโสมนัส  นาคนวล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับปฐมภูมิ ได้แก่  ทีมโครงการโรงพยาบาลตานุ่ม  โรงพยาบาลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวปริยาพร  คล้ายบ้านใหม่  เป็นหัวหน้าทีม
11. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับทุติยภูมิ ได้แก่  ทีมพัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายฯ  โรงพยาบาลสงขลา
โดยมี นางเพ็ญศิริ  อัตถาวงศ์  เป็นหัวหน้าทีม
12. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ระดับตติยภูมิ ได้แก่  ทีมการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะรุนแรงและบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี นางสาวปราณี  นิพัทธกุศลกิจ  เป็นหัวหน้าทีม

 

กลุ่มที่ 2    พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
(อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)

1. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับปฐมภูมิ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นางสาวเสาวคนธ์  ภักดี เทศบาลเมืองปัตตานี
2. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับทุติยภูมิ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นางอังคณา  วังทอง โรงพยาบาลหนองจิก
3. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับตติยภูมิ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นางเบญจวรรณ  มนูญญา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
4. พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการพยาบาล  ระดับตติยภูมิ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นางแวรสลินดา  มาหามะ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์