รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี 2551

 

กลุ่มที่ 1 พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ. สะบ้าย้อย)

 1. พยาบาลดีเด่น  ระดับผู้บริหาร  สาขาการบริการการพยาบาลทุติยภูมิ ได้แก่ นางดวงใจ นิยม โรงพยาบาลสงขลาตติยภูมิ ได้แก่ นางฉมาภรณ์ วรกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 2. พยาบาลดีเด่น  ระดับผู้ปฏิบัติการ  สาขาการบริการการพยาบาล
 3. ทุติยภูมิ ได้แก่ นางนพรัตน์ ไชยชำนิ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 4. ตติยภูมิ ได้แก่ นางนภาศิริ โชติแก้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 5. ทุติยภูมิ ได้แก่ นางชูดี ฤทธิชู โรงพยาบาลพัทลุง
 6. ระดับตติยภูมิ ด้านวิจัย ได้แก่ นางอวยพร ภัทรภักดีกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 7. ด้านนวตกรรม ได้แก่ นางสาวปราณี ใบเศวต โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 8. ตติยภูมิ ได้แก่ ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี  นางบุญเรียม จุติวิโรจน์ เป็นหัวหน้าทีม
 9. พยาบาลดีเด่น สาขาด้านการวิจัย/นวตกรรม
 10. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

กลุ่มที่ 2 พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ  อ.เทพา  อ.นาทวี และอ. สะบ้าย้อย)

 1. ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น
  • ปฐมภูมิ ได้แก่ ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลรามัน เรื่อง คุณภาพการวางแผนจำหน่ายของทีมดูแลผู้ป่วย รพ. รามัน ภายใต้สถานการณ์วิกฤติในพื้นที่ โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ ฉัตรสุวรรณ เป็นหัวหน้าทีม

หมายเหตุ สรุปผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล