รายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2550

กลุ่มที่ 1  พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้  ยกเว้น 3 จังชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.เทพา, อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย และ อ. จะนะ)

  1. นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขาการบริการการพยาบาล ระดับผู้บริหาร
  2. นางสมควร  จุลอักษร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สาขาการบริการการพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ
  3. นางอุไร จเรประพาฬ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สาขาการศึกษา  ระดับผู้ปฏิบัติการ
  4. ทีมชุมชนนักปฏิบัติการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยจิตเวชระดับตติยภูมิกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นางนพรัตน์ ไชยชำนิ หัวหน้าทีม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

กลุ่มที่ 2  พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 จังชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.เทพา, อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย และ อ. จะนะ)

  1. นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ยะลา สาขาการศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติการ
  2. นางชไมพร  สินธุอุทัย    โรงพยาบาลปัตตานี สาขาการบริการการพยาบาล  ระดับผู้ปฏิบัติการ