รายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2546

  1. นางจุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาลระดับผู้บริหารการบริการพยาบาล
  2. นางสมจิต พันธุ์โภคา โรงพยาบาลสงขลา พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาลระดับผู้บริหารการบริการพยาบาล
  3. นางสาวรจนา วิริยะสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
  4. นางสาวสุพร โชติพนัง โรงพยาบาลสงขลา พยาบาลดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติการดีเด่น
  5. นางปิยะนาถ พิมพ์แปร โรงพยาบาลพุนพิน พยาบาลดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติการดีเด่น
  6. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยทีมการพยาบาลดีเด่น ระดับปฐมภูมิ