รายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2547

 

  1. นางสาวชวิกา  มีสวัสดิ์ โรงพยาบาลพัทลุง                                                                                                     พยาบาลดีเด่นระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล สาขาการบริการพยาบาล  (พยาบาลวิชาชีพ)
  2. นางปัทมา  แคนยุกต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง                                                                                    พยาบาลดีเด่นระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล
  3. นางสาวราศรี  แก้วนพรัตน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                                                                               พยาบาลดีเด่นระดับผู้บริหาร สาขาการบริการพยาบาล
  4. ทีมสานฝัน โดย นางจามรี นาคปาน หัวหน้าทีม โรงพยาบาลยะลา                                                                            ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  เชิงการพัฒนาชุมชน
  5. ทีมพยาบาลงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โดย นางจุรีรัตน์ คงทอง หัวหน้าทีม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช         ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น เชิงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
  6. ทีมสหวิชาชีพเยี่ยมไข้  ใกล้เตียง โดย นางเกษิณี เพชรศรี หัวหน้าทีม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                       ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น เชิงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง