รำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำร􀀁วมประชุมวิชำกำร "พลิกโฉมบทบำทวิชำชีพพยำบำล : Care Service Directory"
ในวันที่ 4-5 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ􀀀ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี