การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

pen
การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download เอกสาร
1.แบบฟอร์มขอรับทุน
2.Service Flow
3.Memo Corrected

ขอความร่วมมือสำรวจที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

police clipart nurse 16
ของความร่วมมือสำรวจสมาชิกสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

 

}

ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

3306ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

1.หนังสือเชิญส่งพิจารณาส่งพยาบาลดีเด่น

2.ประการการพิจารณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ

3.แบบฟอร์ม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่3

download
ประชุมวิชากรระดับนานาชาติครั้งที่ 3 
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok

}

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560