ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

download
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา}

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

vote


เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

}

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

police clipart nurse 16
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

}

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

vote2

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้
ประจำปี 2561

}

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

pen
การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download เอกสาร
1.แบบฟอร์มขอรับทุน
2.Service Flow
3.Memo Corrected