ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทญฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2564

 }

สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564