โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Data Bank เพื่อภารกิจ ผลลัพธ์ ความก้าวหน้า และอำนาจทางเศรษฐกิจสุขภาพของงานการพยาบาล”

ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://drive.google.com/drive/folders/1q4sDHDqEt6fV1X1ztVv4scIZsPzMgCeU
โครงการและกำหนดการ >> https://drive.google.com/drive/folders/1q4sDHDqEt6fV1X1ztVv4scIZsPzMgCeU

ลงทะเบียนบุคคล >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclDXMWSquqk-Jvv5GKoHpwCA6JZFAUW7E-84dQOnOU3n3-sQ/viewform

ลงทะเบียนทีม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCAJ7Dpa7QOft5clcOu3DWH-lasKC1gu-2pJFz1g8Z7eObA/viewformposter20240719 2