รายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2549

  1. นางกรรณิกา อังกูร รพ.หาดใหญ่ ทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น
  2. นางวัชรีย์ แสงมณี รพ.สงขลานครินทร์ พยาบาลดีเด่น  ระดับผู้บริหาร  สาขาการบริการพยาบาล
  3. นางยวงพร ป้อมสกุล รพ. สงขลานครินทร์ พยาบาลดีเด่น  ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล  สาขาการบริการพยาบาล  (พยาบาลวิชาชีพ)
  4. นางฉันทนา สายศรีโกศล รพ.สงขลา พยาบาลดีเด่น  ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล  สาขาการบริการพยาบาล  (พยาบาลเทคนิค)