สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

LINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_12.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_50.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_48.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_47.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_46.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_45.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_44.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_43.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_42.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_40.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_39.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_38.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_36.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_35.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_34.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_33.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_32.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_31.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_30.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_29.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_27.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_26.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_25.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_22.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_21.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_20.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_19.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_18.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_17.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_16.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_15.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_14.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_13.jpg